" "

-8 (-)   -ޣ.

 1:

:
+  [2]
+  .
+  [3]
+ , 
+ , . [2]
+ ; 
+ - .
+ GULAG i kulak [2]
+ , [7]
+ , [2]
+ - [3]
+ - 
+ -

 :
- , 

 :


 2:

:
+ , .
+ ; 
+   [3]
+   [3]
+ , [6]
+ , 
+ , 
+ Zmeinyj jad i kanifol'
+  .

 :
- , 
- 
- , 
- , 
-  
- , .
-  
- , 


 :

 3:

:
+  .
+ , .
+ ; %  
+  [2]
+ ,
+ , [5]
+ , [3]
+ ,
+ , % - 
+ -
+ a, e [2]

 :
- , 
-  
- 
- , 
- , 
- , 
-  
- 

 :

 4:

:
+ Kejsi Rajbek i Negoro
+  
+  
+ , [4]
+ , 
+ Casey Ryback, 
+  .
+ , .
+ , .

 :
-   
-  (CASEY RYBECK), 
- ' 
-   
- ; 
- 
- , 
-   
- 

 :

 5:

:
+ 
+  [4]
+  [4]
+  [2]
+ 
+ 
+ "" [2]
+ "" [3]
+ ""
+ ""
+  %
 http://doingweb.ru/portfolio/sites/logovaz-daewoo/pics/logovaz.jpg
+ Logotip LogoVAZa
+ . [2]
+ .
+  [3]
+ "" % , ,  
  
+ logotip logowaza % "Logowaza"

 :

 :

 6:

:
+ Kasparov
+ .
+ [8]
+ G.Kasparow
+ . [2]
+  [9]

 :
- 
- .
- 

 :

 7:

:
+  [2]
+  [6]
+ , .
+ Tancy i molchanie
+ ; 
+ , 
+ , [5]
+ tancy, molchanie
+  .

 :
- , 
- , 
- 
-  
-  .
- ,   - 
-  
-  

 :

 8:

:
+   . [2]
+ Sherlok Holms i Sebastian Moran
+ , .
+ ; 
+ . , . .
+  [2]
+   . 
+  
+   
+   [4]
+ Sebastian Moran i Sherlok Xolms
+   [2]
+   
+ , 
+ ,  [2]
+ , 
+ , 

 :
-  
- , 
- , 
-   
- 

 :

 9:

:
+  . [2]
+ Sila i pravo
+ sila i prawo
+  [3]
+ , 
+ , [2]
+ , % !
+  [7]
+ , .
+ ; 
+ ,
+ , [5]
+ 

 :
-  
-  
- - , - 

 :

 10:

:
+ bumazhki
+  % " "  ,  
+ 
+  [3]
+  % 
+ 
+ 
+  [3]
+  % 
+ 
+ %  
+ .

 :
-  
- 
- 
- 
- 
-  ()
- kompjuterow
- .
-  
- 
- .
- 

 :

 11:

:
+ . [2]
+ .
+ [20]
+ Pejsera
+ % Σ 
+ Peizera

 :
- 
- 
- 

 :

 12:

:
+ . [2]
+  [4]
+  [8]
+ v Vavilone
+ 

 :
- 
-  
- 
-  [2]
- 
-  
-  
- 
- [3]

 :

 13:

:
+ Forsayt
+ [7]

 :
- 
- 
- [2]
- 
- 
- 
- 
- [2]
- 
- 
- .
- 
- 
- 
- 
- 
- .

 :

 14:

:
+ . [2]
+ % - 
+ Vertinskiy
+ [15]

 :
- 
- 
- 
- [3]
- 
- 

 :

 15:

:
+ " " [4]
+ "Pesnya o Volge"
+ " " %  "-"

 :
-  
-  
-  
- ""
- " "
- 
- "  "
- 
- " "
- " ".
- 
- " "
- "  "

 :

 16:

:
+ [2]
+ 
+  
+  .
+ Stargorod


 :
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- .
- N
- 
- 
- 


 :

 17:

:
+ " " [9]
+ " "
+ "Semero smelyx"
+ "Semero smelyh"
+ / " "
+ " ". [3]
+ " " % .
+ " "
+ " " [2]

 :
- "  "
- "-"
-  
- 
- 

 :

 18:

:
+ " ң" [2]
+ " "
+ " ң".
+ 
+  [2]
+ "Zolotoj orel"
+ " "
+ " "
+ " " [7]
+ " ң"
+ " "
+ " "
+ Zolotoy orel
+ .
+ " ң" [2]

 :
- .
- 
- 

 :